achtergrond afbeelding Wij zijn Heerde
 
Recreatie
 Wonen, Werken, Winkelen 
Activiteiten
Cittaslow

Sleutel bevaarbaar kanaal in handen gemeenteraad

Alleen als de gemeenteraad van Heerde het voorstel van het College van B en W op 3 oktober a.s. niet overneemt en de besluitvorming opschort tot er werkelijke aanbestedingsbedragen bekend zijn, dan kan in het voorjaar 2017 een zorgvuldig en overwogen besluit genomen worden over de aanpassing van twee bruggen in de gemeente.

Met de aanbesteding voor het beweegbaar maken van de Kloosterbrug en de Manenbergerbrug komen de kosten pas goed in beeld. Deze aanbesteding heeft nog steeds niet plaatsgevonden terwijl de provincie Gelderland daar wel drie miljoen beschikbaar heeft gesteld voor aanpassing van de bruggen tot in Wapenveld. Het is dan ook vreemd om nu al af te zien van de eerder overeengekomen ambitie om Wapenveld bereikbaar te maken voor kleine plezierjachten, boten van de zogenaamde BM-klasse.

Als de Raad van Heerde het voorstel van het College wel overneemt dan worden alle bestuurlijke beloftes en verwachtingen voor een begin van een bevaarbaar kanaal een verdwijnende stip op de horizon. Het is dan ook de vraag of de subsidie van 3,1 miljoen die de provincie Gelderland beschikbaar heeft gesteld om enkele bruggen beweegbaar te maken, opnieuw beschikbaar komt. Dat is de mening van de Stichting Apeldoorns kanaal die zich inzet voor een bevaarbaar kanaal.

De stichting is kritisch op het voorstel dat het College van B&W aan de gemeenteraad heeft verstrekt en heeft dit afgelopen maandagavond 19 september tijdens de commissievergadering kenbaar gemaakt. Er is geen sprake van een consistent beleid en de plannen die de bevolking zijn voorgehouden worden in een te vroeg stadium afgewaardeerd. Waarom?

Een toelichting op het waarom is op zijn plaats aldus de Stichting.

1 De kostenramingen te hoog

De kostenpost van € 25.000 per jaar voor nautisch beheer (baggeren en maaien van de bodem) voor Heerde worden genoemd in het raadsvoorstel. Maar ook staat er gelukkig dat die kosten niet aan de orde zijn bij een maximale vaarsnelheid van 6 km per uur. De Stichting Apeldoorns kanaal is van mening dat 6 km per uur de maximaal gewenste snelheid is op het Apeldoorns Kanaal. Deze kosten zijn daardoor voor Heerde niet aan de orde.

De kosten voor vaarwegbeheer (het bedienen van bruggen en sluis) kunnen laag gehouden worden door inzet van vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook elders zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.

2 Er heeft nog geen aanbesteding plaatsgevonden

Er heeft, opvallend genoeg, nog steeds geen aanbesteding plaatsgevonden voor het beweegbaar maken van de Kloosterbrug en de Manenbergerbrug. Het is dan wat voorbarig en te vroeg om nu al maar liefst € 10.000 per brug aan jaarlijkse onderhoudskosten op te voeren. Immers deze kosten worden in hoge mate bepaald door de gekozen ontwerp en constructie.

Bij het raadplegen van een van de onderzoeksrapporten komt volgens de stichting een 60 % lager

bedrag naar voren. Waarom is dit hoge bedrag opgevoerd in het raadsvoorstel vraagt de

Stichting zich af. Het is dan totaal € 8.846 per jaar voor beide bruggen en geen € 20.000 zoals in het

Raadsvoorstel staat opgenomen.

3 Uitstel van besluitvorming is mogelijk

In de recent verschenen Najaarsnota van de provincie Gelderland staat ook dat alleen door aanbesteding duidelijk kan worden welke kosten per eigenaar noodzakelijk zijn.

Aangezien de inhoudelijke ambitie van de provincie nog steeds overeind staat wil men het bedrag van 3.1 miljoen voor de bruggen beschikbaar houden tot eind 2018. Het is dan ook vreemd om als gemeenteraad van Heerde nu al akkoord te gaan met verlaging van de ambitie.

Verder is in een overleg van twee bestuursleden van de Stichting met de wethouder van Hattem de uitspraak gedaan dat Hattem haar deel van de 3,1 miljoen (€ 408.000,-) voor de Hoenwaardse brug wel beschikbaar zou willen stellen aan de gemeente Heerde. Een uitspraak die de moeite waard is om na te gaan of dit inderdaad mogelijk is. Ook dit kan leiden tot extra mogelijkheden voor Heerde. Achtergrond hierbij is het feit dat de gemiddelde doorvaarthoogte van de Hoenwaardsebrug in de zomer nu al zodanig is dat zeker 80% van de pleziervaarten van de BM-klasse er al onder door kan.

4 Sloepenvariant geen alternatief voor de plezierjachten

De nu voorgestelde doorvaarthoogte van 1.30 meter is bedoeld om doorvaart te verlenen aan kleine sloepen en soortgelijke vaartuigen (dag bootjes). In de haven van Hattem liggen er een paar maar de IJssel is voor dit soort bootjes een te grote barrière volgens de stichting. Dat betekent dat er een schijnoplossing aan bevaarbaarheid wordt voorgehouden met als belofte dat de ambitie voor de BM- klasse blijft maar dan als stip op de horizon. Een verdwijnende stip, niet op maar achter de horizon, volgens de stichting. Plezierjachten van de BM-klasse kunnen daarentegen uit heel Noordwest-Europa verwacht worden en bevorderen het toerisme voor de Veluwe. Er ontstaat dan pas echte reuring aldus de stichting. Als de bruggen niet beweegbaar worden gemaakt, zullen de reeds gerealiseerde nieuwe aanlegplaatsen in Wapenveld niet bereikbaar zijn voor de recreatietoervaart en er dus nutteloos bij liggen.

Verzoek

Het verzoek van de Stichting Apeldoorns kanaal aan de nu aan zet zijnde gemeenteraad van Heerde is dan om nog geen onomkeerbaar besluit te nemen en het college te verzoeken zo spoedig mogelijk de aanbesteding voor het beweegbaar maken van twee bruggen te starten. Verder het college opdracht te geven om met een voorstel te komen voor vaarwegbeheer met inzet van vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 

Voor meer informatie zie http://www.apeldoornskanaal.com

Heerder Volkslied

Heerde is het mooiste plekkien
In ons boeren vaderland
Ginds de Iesel met zien weerden
Daor weer bosch en heuvelrand
t Is een lus, die bonte kleuren
Noord of Zuud, ja Oost of Wes
t Is een prachtig Veluwsch landschap
Deur zien bomen, veld en grs (2x)

Hier woon ie ech bie de boeren
Met heur varkens en heur koe
Hier kuj heerlijk buten woonen
Zonder al dat stadsche gedoe
Heerde blief maar fijn bie 't olde
Pas op dat zoe niet verleid
In dat mooie Heerder landschap
Past geen stadsche deftigheid (2x)

t Heerder volk daor kuj op bouwen
t Is een volk vol warkzaamheid
Want de goed bewarkte akker
Word op tied e zeijd en e meijd
As kind hk hier e loopen
Wat er ook gebeuren zal
k Blieve trouw an disse woorden
Heerde, Heerde bvenal (2x).

Werkzaamheden Wijzijnheerde.nl

De komende tijd worden er aanpassingen gedaan aan deze website. Hierdoor kan het zijn dat een bepaalde functionaliteit niet (meer) werkt.
Komt u hier voor informatie die voorheen op deze website te vinden was dan verwijzen we u graag door naar visitheerde.com

U kunt deze melding sluiten door op een willekeurige plek te klikken